Polityka prywatności

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w ramach programu „Jarosławska Karta Mieszkańca” 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 lub art. 14 ust. 1 i 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanego dalej RODO, informuję, że: 

 1. Administratorem (ADO) Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Jarosławia jest Burmistrz Miasta Jarosławia, adres siedziby:  Rynek 1, 37-500 Jarosław. Z Administratorem – Burmistrzem Miasta Jarosławia można się skontaktować za pomocą email: sekretariat@um.jaroslaw.pl, telefonicznie: 16 624-87-01 lub  pisemnie na adres siedziby Administratora;
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e:mail: iod@um.jaroslaw.pl, telefonicznie: 16 624-87-31 lub  pisemnie na adres siedziby Administratora;
 3. Pani/Pana dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, nr PESEL, wizerunku, numeru telefonu, adresu e-mail oraz w przypadku przynależności do jednego z programów:
  - numer i datę ważności karty w programie Jarosławska Karta Dużej Rodziny, 
  - numer i datę ważności karty w programie ogólnopolskiej Karcie Dużej Rodziny,
  - numer i datę ważności karty w programie ogólnopolska Karta Seniora
  przetwarzane będą: 
  a. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt e RODO  (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi)  w celu  uczestniczenia  w Programie „Jarosławska Karta  Mieszkańca”  wprowadzonym Uchwałą Nr 971/LXXIV/2024 Rady Miasta Jarosławia z dnia 19 lutego 2024 roku w sprawie przyjęcia Programu pn. „Jarosławska Karta Mieszkańca”  (w tym  umożliwienia Użytkownikowi korzystania ze zniżek, ulg, preferencji lub uprawnień ), 
  b. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (tj. zgody osoby, które dane dotyczą) w celu przesyłania newslettera, informacji o ważnych komunikatach związanych z funkcjonowaniem miasta oraz marketingu i promocji Miasta, Akceptantów i Partnerów Programu,
  c. na podstawie art. 6 ust. 1 litera f RODO  (przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora) w zakresie ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń,
  d. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na administratorze) w celu wykonania obowiązków prawnych w zakresie wystawiania i przechowywania dokumentów;
 4. Pani/Pana dane osobowe pochodzą od członka rodziny lub od innej uprawnionej lub upoważnionej osoby, która wypełniła wniosek o wydanie Karty Mieszkańca;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach Programu „Jarosławska Karta Mieszkańca” przez okres niezbędny do wypełnienia celu, w jakim zostały zebrane, do czasu funkcjonowania konta w Programie, a następnie archiwizowane – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – przez okres min. 5 lat. W przypadku danych wykorzystywanych na podstawie zgody, dane te będą przetwarzane do momentu jej wycofania, lecz nie dłużej niż przez okres wskazany wyżej;
 6. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, a także podmioty przetwarzające na zlecenie i w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług, w tym wykonawcy programu – BPROG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ząbkach (05-091), ul. Wojska Polskiego, nr 18, lok. 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000554257 oraz Akceptanci i Partnerzy Programu; \
 7. w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuj Pani/Panu  prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje  Pani/Panu  także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania;
 8. przysługuje Pani/Panu prawo, w dowolnym momencie, do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcia to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
 9. w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miasta Jarosławia Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 10. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne,  ale niezbędne do realizacji Programu „Jarosławska Karta Mieszkańca”. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe korzystanie z „Jarosławskiej Karty Miejska”.

Informacje ogólne

Informujemy, że przywiązujemy szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników, odwiedzających nasz portal internetowy. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania portalem internetowym, z zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie Newsletter. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników portalu internetowego. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW przechowujemy zapytania HTTP, kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

 • publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika),
 • nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana jest przez protokół http, o ile jest możliwa,
 • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
 • czas nadejścia zapytania,
 • pierwszy wiersz żądania http,
 • kod odpowiedzi http,
 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku, gdy przejście do strony Biura nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami, przeglądającymi strony portalu internetowego, z zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie Newsletter. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu możemy dokonać analizy plików z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy, służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią Urzędu/Instytucji. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki, stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby, odwiedzającej portal internetowy.

Mechanizm Cookies w portalu internetowym

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach portalu internetowego, ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w portalu internetowym nie przechowują żadnych danych osobowych, ani innych informacji, zebranych od użytkowników.

Dla naszego portalu internetowego wykorzystujemy następujące pliki Cookies:

Nazwa Cookie

Rodzaj

Cel zapisania

symfony

Sesyjny

Przechowuje informację o sesji danego użytkownika

visit_counter

Sesyjny

Zapamiętuje, czy licznik odwiedzin zliczył tego użytkownika

cookies_accepted

 

Zapamiętuje, czy użytkownik zamknął informację o plikach cookie

baner_*

Sesyjny

Zapamiętuje, czy użytkownik wyświetlił konkretny baner

show_search

Sesyjny

Zapamiętuje, czy użytkownik rozwinął wyszukiwarkę zaawansowaną

view_mode_news_index_1

Sesyjny

Zapamiętuje ostatnio wybrany widok listy zajawek na liście aktualności

view_mode_news_szukaj

Sesyjny

Zapamiętuje ostatnio wybrany widok listy zajawek w wynikach wyszukiwania aktualności

ankt_vote_3

 

Zapamiętuje, czy użytkownik udzielił odpowiedzi na konkretną ankietę

_gid

 

Pochodzi z zewnętrznych skryptów (Google).

_ga

 

Pochodzi z zewnętrznych skryptów (Google).

Odnośniki do innych stron

Portal internetowy zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności, obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko naszego portalu internetowego.

Newsletter

Wyjątkiem od przedstawionych wyżej zasad jest rejestracja adresów poczty elektronicznej osób lub podmiotów, korzystających z udostępnionej usługi przesyłania formularza rejestracji jako subskrybenta newslettera naszego portalu internetowego, które wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną od redakcji naszego portalu internetowego.

W odniesieniu do podmiotów i osób, które skorzystały z usługi wysłania formularza rejestracji jako subskrybenta newslettera naszego portalu internetowego odnotowywany jest adres poczty elektronicznej, który służy do wysłania informacji zwrotnej o przyjęciu formularza rejestracji. Umożliwia on potwierdzenie rejestracji jako subskrybenta newslettera oraz usunięcie z listy subskrybentów.

W odniesieniu do osób lub podmiotów, którym wysyłane są wiadomości przy użyciu newslettera odnotowywane są informacje o adresach IP komputerów oraz dacie i czasie odczytywania wiadomości, przekazywanych za pomocą newslettera. Odbiorca informacji wysyłanej za pomocą newslettera otrzymuje na skrzynkę pocztową informację, zawierającą najnowsze informacje, zamieszczone w portalu internetowym. Kliknięcie podanego odnośnika kieruje odbiorcę na stronę internetową portalu internetowego, na której odbiorca ma możliwość zapoznania się z pełną treścią informacji. Jednocześnie w specjalnych logach serwera odnotowywane są: numer IP komputera, z którego nastąpiło połączenie oraz data i godzina wykonania tej operacji.

Informacje zawarte w logach, rejestrujących informacje o odczytaniu wysłanych wiadomości wykorzystywane są w celu stwierdzenia, że wysłana do adresata informacja została poprawnie dostarczona.

Zmiana ustawień w przeglądarce

Użytkownicy Serwisów w każdej chwili mogą zmienić swoje ustawienia dotyczące plików cookies.

Szczegółowe informacje o możliwościach i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w poszczególnych przeglądarkach:

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższych zapisów.