Regulamin

Regulamin

Załącznik do Zarządzenia nr 95/2024
Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 11 marca
2024 r. w sprawie Regulaminu korzystania
z Jarosławskiej Karty Miejskiej

REGULAMIN KORZYSTANIA
Z JAROSŁAWSKIEJ KARTY MIEJSKIEJ

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wydawania Karty i korzystania z Jarosławskiej Karty Miejskiej.
 2. Użytkownicy zobowiązani są zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz zaakceptować jego treść najpóźniej w momencie przekazania przez Użytkownika danych identyfikacyjnych niezbędnych dootrzymania JKM, co stanowi warunek niezbędny do zawarcia Umowy o korzystanie z Karty oraz otrzymania JKM, jak również przestrzegać jego postanowień w trakcie obowiązywania Umowy.
 3. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na Stronie Programu oraz w Punkcie Obsługi Klienta.
 4. Organizatorem Jarosławskiej Karty Miejskiej jest Gmina Miejska Jarosław.
 5. Stronami umowy o korzystanie Jarosławskiej Karty Miejskiej są Gmina Miejska Jarosław i Użytkownik.

§2
DEFINICJE

Pojęciom pisanym w Regulaminie wielką literą nadaje się następujące znaczenie, przy czym odniesienia do wyrażeń w liczbie pojedynczej dotyczą także wyrażeń w liczbie mnogiej i odwrotnie:

 1. Akceptant – Gmina Miejska Jarosław lub inny podmiot publiczny, przyznający zniżki i ulgi posiadaczom Karty,
 2. Aplikacja internetowa – aplikacja uruchamiana w przeglądarce internetowej Użytkownika, za pośrednictwem której Użytkownik może założyć konto Użytkownika JKM oraz zarządzać nim,
 3. Aplikacja mobilna – aplikacja na urządzenia mobilne do pobrania w sklepie internetowym Google Play oraz App Store, instalowana w telefonie komórkowym (smartphone) lub innym, kompatybilnym urządzeniu elektronicznym Użytkownika i umożliwiająca założenie oraz zarządzanie kontem Użytkownika JKM,
 4. POK – Punkt Obsługi Klienta JKM zlokalizowane w trzech lokalizacjach:\
  1. Kancelaria Urzędu Miasta Jarosławia ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław parter pokój nr 3,
  2. Informatyczne Centrum Zarządzania Miastem ul. Zamkowa 1, 37-500 Jarosław,
  3. Punkt Informacji Turystycznej (Galeria Stara Ujeżdżalnia) ul. Władysława Eugeniusza Sikorskiego 2a, 37-500 Jarosław,
 5. Hasło – zdefiniowane przez Użytkownika czterocyfrowe hasło służące do logowania do konta Użytkownika JKM,
 6. Karta plastikowa – spersonalizowana karta elektroniczna wytworzona z tworzywa sztucznego, która pozwala na korzystanie z uprawnień przez Użytkownika JKM,
 7. Jarosławska Karta Miejska lub JKM - Karta plastikowa bądź Karta mobilna (będąca elementem aplikacji mobilnej stanowiąca niematerialny odpowiednik karty plastikowej, wprowadzona przez Urząd Miasta Jarosławia uprawniająca jej Użytkownika do zniżek, ulg, preferencji i uprawnień oferowanych przez Akceptantów oraz Partnerów, według aktualnego wykazu zamieszczonego na Stronie Programu,
 8. Login – identyfikator Użytkownika w postaci zdefiniowanego przez Użytkownika ciągu znaków lub numer Karty Użytkownika (stosowane zamiennie), służący do logowania do konta Użytkownika JKM,
 9. Partnerzy –podmioty przyznające z własnej inicjatywy zniżki, ulgi, preferencje i uprawnienia Użytkownikom JKM,
 10. Regulamin –Regulamin korzystania z JKM,
 11. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
 12. Strona Programu - strona internetowa Programu pn. „Jarosławska Karta Miejska”,
 13. UMJ – Urząd Miasta Jarosławia,
 14. Umowa o korzystanie z Karty lub Umowa – zaakceptowany przez Użytkownika niniejszy Regulamin,
 15. Użytkownik – osoba fizyczna, która zawarła Umowę o korzystanie z Karty

§3
WYDANIE JKM

 1. JKM może być wydawana jako:
  1. Aplikacja mobilna,
  2. Karta plastikowa - jej wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Wydanie JKM następuje po wprowadzeniu danych Użytkownika i potwierdzeniu jego uprawnień do otrzymania JKM (aktywacja JKM):
  1. za pośrednictwem aplikacji internetowej (wyłącznie Karta mobilna), która może być obsługiwana z poziomu komputera stacjonarnego, przenośnego lub urządzenia mobilnego,
  2. w POK (Karta plastikowa, Karta mobilna).
 3. Wzór wniosku o wydanie JKM stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 4. Możliwa jest aktywacja kilku Kart mobilnych Użytkowników w Aplikacji mobilnej na jednym urządzeniu mobilnym lub za pośrednictwem jednego konta w Aplikacji internetowej.
 5. Korzystanie z Aplikacji mobilnej wymaga jej zainstalowania w telefonie komórkowym (smartphone) lub innym, kompatybilnym urządzeniu elektronicznym Użytkownika. W celu poprawnej obsługi Aplikacji mobilnej, urządzenie elektroniczne Użytkownika, na którym instalowana jest Aplikacja mobilna, musi posiadać parametry wskazane w App Store lub Google Play.
 6. W celu poprawnego korzystania z Aplikacji internetowej, infrastruktura informatyczna Użytkownika, na której uruchamiana jest Aplikacja internetowa, musi prawidłowo działać w następujących przeglądarkach w wersjach co najmniej Google Chrome 75, Mozilla Firefox 68, Safari 12, Microsoft Edge 40, Internet Explorer 11, Opera 62 i nowszych.
 7. Karta plastikowa wydawana jest na wniosek Użytkownika wyłącznie w POK, jako karta spersonalizowana, z nadrukowanym imieniem i nazwiskiem i zdjęciem Użytkownika.
 8. Do przystąpienia do Programu są uprawnione osoby które:
  1. rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym właściwym dla osoby zamieszkałej na terenie Gminy Miejskiej Jarosław i deklarują w zeznaniu podatkowym jako miejsce swojego zamieszkania Gminę Miejską Jarosław,
  2. rozliczają podatek rolny, z tytułu prowadzonego gospodarstwa rolnego i deklarują w informacji w sprawie podatku rolnego jako miejsce zamieszkania Gminę Miejską Jarosław,
  3. zamieszkują na terenie Gminy Miejskiej Jarosław, korzystają ze świadczeń udzielonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu i nie osiągają dochodów opodatkowanych,
  4. dzieci osób, o których mowa w pkt. 1-3 do ukończenia przez nie 18 roku życia, a jeżeli uczą się nadal do ukończenia przez nie nauki, nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia,
  5. dzieci przebywające w pieczy zastępczej instytucjonalnej bądź rodzinnej na terenie Gminy Miejskiej Jarosław, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 18 roku życia, a jeżeli uczą się nadal do ukończenia przez nie nauki, nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia.
 9. Wniosek o wydanie JKM może zostać złożony przez aplikację internetową, aplikację mobilną lub osobiście w POK.
 10. W przypadku zawarcia Umowy o korzystanie z Karty przez pełnomocnika, pełnomocnictwo powinno obejmować swym zakresem co najmniej umocowanie do złożenia wniosku o wydanie JKM oraz zawarcia Umowy o korzystanie z Karty oraz powinno być udzielone co najmniej w zwykłej formie pisemnej. Zawarcie umowy o korzystanie z karty przez pełnomocnika jest możliwe tylko w Punkcie Obsługi Klienta.
 11. Użytkownik przed zawarciem Umowy o korzystanie z Karty podaje we wniosku następujące dane:\
  1. imię i nazwisko,
  2. aktualną fotografię o wymiarach 35x45mm; na jej odwrocie należy zamieścić opis – imię i nazwisko. Jeśli Wniosek składany jest w aplikacji, do Wniosku należy załączyć fotografię w formacie JPG lub PNG o min. 300 pikselach szerokości. Fotografia powinna być wykonana na jednolitym jasnym tle i obejmować całą głowę. Osoba na fotografii powinna być bez przyciemnianych okularów oraz nakrycia głowy, przy czym wyjątek stanowią osoby noszące nakrycie głowy z powodów religijnych. Zdjęcie dołączone do Wniosku papierowego podlega zwrotowi przy odbiorze Karty,
  3. PESEL,\
  4. adres zamieszkania,
  5. numer telefonu i/lub adres e-mail Użytkownika wraz ze wskazaniem domyślnego kanału komunikacji,\
  6. dokument potwierdzający umocowanie do złożenia Wniosku w imieniu innej osoby – dotyczy m.in. pełnomocników.
  7. W przypadku przynależności do jednego z programów:
   1. `numer i datę ważności karty programie Jarosławska Karta Dużej Rodziny,
   2. numer i datę ważności karty w programie ogólnopolskim- Karta Dużej Rodziny,
   3. numer i datę ważności karty w programie Jarosławska Karta Seniora.
 12. Przy składaniu wniosku koniecznym jest okazanie do wglądu lub dołączenie do aplikacji internetowej lub mobilnej dokumentów potwierdzających uprawnienie do wydania JKM:
  1. pierwszej strony zeznania PIT za rok poprzedni - poświadczonej przez Urząd Skarbowy w Jarosławiu lub zaświadczenia wydanego przez ww. Urząd o odprowadzaniu podatku w Jarosławiu lub w przypadku wniesienia zeznania PIT przez internet – UPO (urzędowe poświadczenie odbioru).W przypadku osób składających wspólnie z małżonkiem zeznanie podatkowe, dane małżonka znajdujące się na pierwszej stronie ww. deklaracji powinny zostać zanonimizowane przez wnioskodawcę.
  2. aktualnej decyzji w sprawie wymiaru podatku rolnego, lub 1 stronę informacji w sprawie podatku rolnego,
  3. zaświadczenia o korzystaniu ze świadczeń MOPS w Jarosławiu w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku,
  4. w przypadku dzieci osób o których mowa w pkt. 1 do 3, oraz dzieci przebywających w pieczy zastępczej instytucjonalnej bądź rodzinnej na terenie Gminy Miejskiej Jarosław, które ukończyły 18 rok życia, jeżeli nadal się uczą do ukończenia przez nie nauki, nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia – aktualnego oświadczenia o pobieraniu nauki.
 13. W przypadku braku możliwości podania numeru telefonu lub adresu e-mail pracownik POK nadaje specjalny login w celu uzyskania uprawnienia do otrzymania JKM.
 14. Konto JKM zabezpieczone jest Loginem oraz Hasłem Użytkownika, które Użytkownik ustala samodzielnie w procesie wnioskowania o wydanie JKM.
 15. Zawarcie przez Użytkownika Umowy o korzystanie z Karty z Gminą Miejską Jarosław następuje odpowiednio z chwilą:
  1. aktywacji Karty mobilnej w aplikacji mobilnej lub w aplikacji internetowej,
  2. wydania aktywnej Karty plastikowej Użytkownikowi.

§4
ZASADY KORZYSTANIA Z JKM

 1. 1. Jarosławska Karta Miejska wydawana jest jako karta spersonalizowana, co oznacza, że jest ona przypisana do jej Użytkownika oraz może być wykorzystywana wyłącznie przez tego Użytkownika.
 2. Warunkiem otrzymania zniżki, ulgi, preferencji lub uprawnienia jest okazanie Karty JKM Akceptantowi lub Partnerowi przy wnoszeniu opłaty/zakupie biletu, wstępie do instytucji/na wydarzenie bądź podczas kontroli biletów. Osoba nie mająca przy sobie JKM nie będzie uprawniona do otrzymania zniżki.
 3. Zniżki, ulgi, preferencje i uprawnienia w ramach Programu przysługują dzieciom, które nie ukończyły 6 roku życia, na podstawie ważnej Karty rodzica lub opiekuna prawnego.
 4. JKM jest wydawana bezpłatnie.
 5. JKM potwierdza uprawnienia Użytkownika do określonych zniżek, ulg, preferencji lub uprawnień u Akceptantów, przy czym wysokość zniżek może być różna dla różnych grup Użytkowników. Zniżki mogą podlegać ograniczeniu ilościowemu w danym czasie lub na dany rodzaj usługi. Informacje w tym zakresie będą zamieszczane na Stronie Programu. Weryfikacja uprawnień oraz tożsamości odbywa się poprzez zeskanowanie kodu QR/kodu kreskowego z Karty za pomocą czytnika.
 6. Weryfikacja uprawnienia przez Akceptanta do korzystania ze zniżek JKM skierowanych do użytkowników innych programów: Jarosławska Karta Dużej Rodziny, Karta Dużej Rodziny, Jarosławska Karta Seniora odbywa się na podstawie okazania aktualnej JKM.
 7. Weryfikacja uprawnienia przez Partnera Programu do korzystania ze zniżek JKM odbywa się na podstawie okazania aktualnej JKM.
 8. JKM nie posiada funkcji instrumentu płatniczego (e-portmonetki).
 9. JKM stanowi kartę lojalnościową służącą do zbierania punktów.
 10. Użytkownik może zarządzać JKM za pośrednictwem konta Użytkownika JKM utworzonego w Aplikacji internetowej lub Aplikacji mobilnej. Aplikacja internetowa oraz Aplikacja mobilna umożliwiają Użytkownikom JKM:
  1. dostęp do informacji o aktualnych cennikach i zniżkach oraz o czasowych promocjach i akcjach zniżkowych,
  2. wyświetlanie zniżek przyznanych Użytkownikowi JKM,
  3. wyświetlanie terminu ważności uprawnień w ramach JKM,
  4. zmianę Hasła oraz Loginu,
  5. sprawdzenie poprawności danych osobowych Użytkownika JKM,
  6. aktywowanie Karty mobilnej, dezaktywacja karty odbywa się wyłącznie za pośrednictwem aplikacji internetowej,
  7. zablokowanie JKM oraz złożenie wniosku o ponowne wydanie JKM odbywa się wyłącznie za pośrednictwem aplikacji internetowej,
  8. pobieranie historii transakcji wykonanych z użyciem JKM odbywa się wyłącznie za pośrednictwem aplikacji internetowej,
  9. komunikację z POK w sprawach związanych z JKM (wysyłanie i odbieranie wiadomości),
  10. wnioskowanie o usunięcie konta/anonimizację danych,
  11. wykonywanie czynności opisanych w pkt. 1-10 powyżej w odniesieniu do JKM członków rodziny.
 11. JKM zarówno w formie karty mobilnej jaki i plastikowej wydawana jest bezterminowo, przy czym ograniczeniu podlegają uprawnienia do posiadania zniżek. Okres ważności uprawnień do zniżek wynosi 1 rok od daty wydania JKM, z możliwością odnowienia na kolejne okresy. Przedłużenie okresu obowiązywania zniżek następuje, po spełnieniu wymogów określonych w § 3 ust. 8 niniejszego Regulaminu.

§5
OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA I MIASTA JAROSŁAW,
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z JKM stosownie do zasad wynikających z postanowień Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jak również zasad współżycia społecznego.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do bezpiecznego korzystania z Karty oraz nieudostępniania jej osobom nieuprawnionym.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do ochrony swoich danych uwierzytelniających, w szczególności Loginu oraz Hasła, w taki sposób, aby uniemożliwić dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
 4. W przypadku ujawnienia lub podejrzenia ujawnienia osobom nieuprawnionym danych, o których mowa w ust. 3, utraty lub uszkodzenia Karty plastikowej, urządzenia, na którym zainstalowana jest Karta mobilna lub na którym uruchamiana jest Aplikacja internetowa, uprawnionym do podjęcia czynności zmierzających do zmiany danych lub zlecenia założenia blokady JKM jest jedynie jej Użytkownik.
 5. W celu zlecenia założenia blokady JKM, Użytkownik lub pełnomocnik/rodzic/opiekun prawny Użytkownika, oprócz działań opisanych w ust. 4, może dokonać ww. czynności osobiście w POK.
 6. Gmina Miejska Jarosław nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wykorzystaniem JKM, w tym takie, do których doszło na skutek zaistnienia zdarzenia wskazanego w ust. 4, do momentu zablokowania JKM. Za wszelkie szkody, do których doszło w tym okresie odpowiedzialność ponosi Użytkownik JKM.
 7. W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub utraty karty plastikowej, Użytkownik lub jego przedstawiciel, wnioskuje o wydanie duplikatu.
 8. W celu otrzymania duplikatu JKM Użytkownik, lub jego pełnomocnik/rodzic/opiekun prawny zgłasza się osobiście do POK.
 9. Gmina Miejska Jarosław nie ponosi odpowiedzialności za zawinione działania Użytkownika, które stanowią naruszenie Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

§6
ROZWIĄZANIE UMOWY O KORZYSTANIE Z KARTY

 1. Umowa o korzystanie z JKM zawierana jest na czas nieokreślony.
 2. Usunięcie konta Użytkownika JKM jest równoznaczne z zablokowaniem JKM oraz rozwiązaniem Umowy o korzystanie z Karty.
 3. Złożenie przez Użytkownika do UMJ wniosku o rezygnację z udziału w Programie JKM jest równoznaczne ze złożeniem wypowiedzenia Umowy o korzystanie z Karty oraz skutkuje zablokowaniem JKM, usunięciem konta Użytkownika i rozwiązaniem Umowy ze skutkiem na dzień złożenia wniosku o rezygnację z udziału w Programie. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. Złożenie wniosku przez Użytkownika może nastąpić:
  1. za pośrednictwem Aplikacji mobilnej lub Aplikacji internetowej – poprzez usunięcie konta Użytkownika w aplikacji;
  2. w formie pisemnej – osobiście w siedzibie POK lub przesyłką pocztową na adres siedziby Urzędu Miasta Jarosławia ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław,
 4. Gmina Miejska Jarosław ma prawo do rozwiązania umowy w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zawinionego, rażącego naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu. Uprawnienie to przysługuje Gminie Miejskiej Jarosław od momentu powzięcia wiadomości o rażącym naruszeniu przez Użytkownika postanowień Regulaminu.
 5. Gmina Miejska Jarosław ma prawo do wypowiedzenia umowy w przypadku utraty przez Użytkownika uprawnień do jej posiadania wymienionych w § 3 ust. 8 z upływem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Uprawnienie do wypowiedzenia umowy powstaje od dnia powzięcia wiadomości o przyczynie wypowiedzenia.

§7
ZMIANA REGULAMINU

 1. Użytkownik ma możliwość zapoznania się z aktualną treścią Regulaminu, który udostępniany jest na Stronie Programu i w POK JKM.
 2. Użytkownik jest informowany o każdej zmianie Regulaminu na stronie Programu i w POK JKM

§8
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika odbywa się na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).
 2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników znajdują się w klauzuli informacyjnej stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.
 3. Administratorem danych osobowych Użytkowników JKM jest Burmistrz Miasta Jarosławia.